ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΠ – Η μοριοδότηση και τα προσόντα διορισμού

15/3/2019

Στο “νομοσχέδιο-σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών κατετέθη την 14η/3/2019 Τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά με (α) τις προσλήψεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων και (β) το χρόνο υποχρεωτικής παραμονής των μετατασσόμενων στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

Ως προς το πρώτο ζήτημα, των προσλήψεων στα ΚΕΠ, επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο σύστασης, με Κ.Υ.Α., θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ.

Συγκεκριμένα, για τις εν λόγω θέσεις, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 50/2001 προσόντων, μπορεί να απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).

 

Οι κατά τα ανωτέρω προσλήψεις προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. διενεργούνται με σειρά προτεραιότητας (αρ.18 ν.2190/1994) και κατά την ειδικά οριζόμενη διαδικασία.

Συντάσσεται ενιαίος πίνακας για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία και η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια.

 

Το σύνολο της μοριοδοτούμενης εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες, ως ακολούθως:

α) η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι 84 μήνες.

β) Ειδικά η εμπειρία που έχει διανυθεί σε ΚΕΠ και σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου Δ.Υ.Π.  μοριοδοτείται με 15 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 60 μήνες και με 7 μονάδες για κάθε επόμενο μήνα μέχρι τους 84 μήνες.

 

Το κατατεθέν άρθρο προσδιορίζει και τον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας σε ΚΕΠ.

Καθορίζει, επίσης, τον υποχρεωτικό χρόνο παραμονής στη θέση πρόσληψης, καθώς και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία για μετατάξεις προσωπικού κατά το διάστημα αυτό.

Παράλληλα, καταργεί τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.24 του ν.3200/2003, οι οποίες ομοίως προβλέπουν τη σύσταση θέσεων προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ.

 

Επιπροσθέτως, η Τροπολογία ορίζει ότι υπάλληλοι των οποίων η αίτηση μετάταξης/μεταφοράς σε ΚΕΠ δυνάμει της παρ.4 του αρ.17 του ν.4325/2015 (επαναφορά προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις ή μετάταξη/μεταφορά αυτού) δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, λόγω μη λειτουργίας της Υπηρεσίας υποδοχής, δύνανται, με αίτησή τους εντός συγκεκριμένηςπροθεσμίας, να μεταταχθούν/μεταφερθούν σε άλλο εν λειτουργία ΚΕΠ ή άλλη Υπηρεσία του ίδιου ή άλλου Δήμου ή στο Υπουργείο Εσωτερικών.  Οι εν λόγω μετατάξεις/μεταφορές προσωπικού διενεργούνται με ΚΥΑ σε κενή ή συνιστώμενη θέση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

 

Ως προς το δεύτερο ζήτημα της Τροπολογίας, συμπληρώνεται το αρ.8 του ν.4440/2016, δηλαδή του νόμου περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και ορίζεται ότι ειδικά για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σε Υπηρεσίες μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στην Υπηρεσία υποδοχής ανέρχεται σε τρία έτη.

 

Δείτε το ακριβές περιεχόμενο των άρθρων, καθώς και τις συνοδευτικές τους Εκθέσεις, ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

Υπογραφή σύμβασης για τη μίσθωση του περιπτέρου (Maison Crystal) στον Κήπο του Ίσκιου στη Νέα Παραλία

Υπογράφηκε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων της πλειοδότριας εταιρίας «DIMERA Group Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η σύμβαση για τη μίσθωση του περιπτέρου-αναψυκτηρίου στον Κήπο του Ίσκιου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης («Maison Crystal»).

Η διάρκεια μίσθωσης του περιπτέρου, καθώς και του εξωτερικού του χώρου, στον οποίο δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σε καθορισμένο από τη μελέτη χώρο, είναι εξαετής, με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ανερχόταν στα 260.000 ευρώ, ενώ το ποσό με το οποίο τελικώς κατακυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός είναι τα 262.500 ευρώ ετησίως, για το οποίο προβλέπεται προσαύξηση κατά 3% μετά τα τρία χρόνια.

Τα υπόλοιπα περίπτερα

Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα περίπτερα που βρίσκονται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ισχύουν τα εξής:

Περίπτερο στον Κήπο του Απογευματινού Ήλιου: Εντός του Μαρτίου (μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης) αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τη μίσθωση του περιπτέρου, που κατακυρώθηκε κατόπιν δημοπρασίας στην εταιρία «GCA Holding IKE». Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 28.000 ευρώ, ενώ το τελικώς  κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 125.000 ευρώ  για κάθε χρόνο, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Περίπτερο στον Κήπο των Εποχών: Εντός του Μαρτίου αναμένεται επίσης η υπογραφή της σύμβασης για τη μίσθωση του περιπτέρου πολιτισμού και αναψυχής, που κατακυρώθηκε, κατόπιν δημοπρασίας, στην εταιρία  «DIMERA Group Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 28.000 ευρώ, ενώ το τελικώς κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 131.000 ευρώ  ετησίως, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Περίπτερο στον Κήπο της Μεσογείου: Η σύμβαση για τη μίσθωση του περιπτέρου υπογράφηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2019 και κατακυρώθηκε, κατόπιν δημοπρασίας, στην εταιρία  «GCA Holding IKE». Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 52.000 ευρώ, ενώ το τελικώς κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 170.000 ευρώ τον χρόνο, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Περίπτερο στον Κήπο των Ρόδων: Η σύμβαση για τη μίσθωση του περιπτέρου υπογράφηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2019 και κατακυρώθηκε, κατόπιν δημοπρασίας στην εταιρία  «GCA Holding IKE». Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 52.000 ευρώ, ενώ το τελικώς  κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 55.000 ευρώ για κάθε χρόνο, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Περίπτερο στον Κήπο του Νερού (μεγάλο): Η σύμβαση για την ανανέωση της μίσθωσης του μεγάλου περιπτέρου στον Κήπο του Νερού, που κατακυρώθηκε εκ νέου, κατόπιν δημοπρασίας, στην εταιρία  «Ιωαννίδης-Γεωργιάδου», η οποία ήδη το μισθώνει ως αναψυκτήριο, υπογράφηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2019. Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 81.000 ευρώ, ενώ το τελικώς κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 140.000 ευρώ  ετησίως, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Περίπτερο στον Κήπο του Νερού (μικρό): Η σύμβαση για τη μίσθωση του μικρού περιπτέρου στον Κήπο του Νερού, που κατακυρώθηκε κατόπιν δημοπρασίας, στην εταιρία  «Ιωαννίδης-Γεωργιάδου», υπογράφηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2019. Η μίσθωση του περιπτέρου είναι πενταετής, με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ήταν τα 28.000 ευρώ, ενώ το τελικώς  κατακυρωθέν ποσό ανήλθε σε 33.500 ευρώ  ετησίως, με ετήσια προσαύξηση κατά 3%.

Σημειώνεται ότι το περίπτερο που βρίσκεται στον Κήπο των Γλυπτών παραμένει στον Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο τη φιλοξενία πολιτιστικών δράσεων και συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, το περίπτερο που βρίσκεται στον Κήπο της Άμμου παραχωρείται αμισθί στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για προβολή των δράσεών του και ενημέρωση του κοινού.

«Μια χρονοβόρα και δαιδαλώδης διαδικασία, που σημαδεύτηκε όπως πολλές άλλες από τις συνέπειες της γραφειοκρατίας, φτάνει στο τέλος της μετά από δυο περίπου χρόνια εντατικής προσπάθειας, με στόχο την απόλυτη διαφάνεια και το όφελος υπέρ του Δήμου» σημειώνει η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Άννα Αγγελίδου–Πολυχρονιάδου» και προσθέτει: «Πλέον τα περίπτερα της Νέας Παραλίας παραδίδονται στους δημότες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μπορούν να γίνουν αποδέκτες πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών και άλλων δράσεων, παράλληλα με την αναψυχή τους, στο ανανεωμένο παραλιακό μέτωπο της πόλης«

»Από τα εννέα περίπτερα της Νέας Παραλίας, τα τέσσερα θα λειτουργήσουν με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον προβλεπόμενο από τις αντίστοιχες μελέτες προβλεπόμενο χώρο, εκ των οποίων τα δυο (Maison Crystal και Περίπτερο Κήπου του Νερού) λειτουργούσαν ήδη με τραπεζοκαθίσματα. Τα έσοδα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής, ανέρχονται στις 733.600 ευρώ, καθώς από το συνολικό ποσό των 917.000 ευρώ το 20% αποδίδεται στην ΕΤΑΔ (Εταιρία Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε.) Τα έσοδα αυτά θα αξιοποιηθούν για τη συντήρηση της παραλίας», καταλήγει η Αντιδήμαρχος

Συνέχεια ανάγνωσης

WordPress theme: Kippis 1.15