Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε στην 08η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης
που θα γίνει στις 12-03-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο
(αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Στατιστικά στοιχεία έτους 2012 – 2016 του Γραφείου Πολιτικών Γάμων
της Διεύθυνσης Διαφάνειας
& Εξυπηρέτησης Δημοτών
Επικύρωση πρακτικών της από 22-01-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ1ο
Έγκριση αδάπανης μετάβασης του Αντιδημάρχου Νικολάου Φωτίου στην
Αθήνα, αεροπορικώς, στις 13 – 15 Μαρτίου 2018.
Εισηγητής
Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
ΘΕΜΑ2ο
Έγκριση προμήθειας κερασμάτων δαπάνης ποσού 2.000,00 € (για δαπάνες
δημοσίων σχέσεων) και διάθεση ισόποσης πίστωσης (Π.Α.Υ. 803/2018)
Εισηγητής
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου
ΘΕΜΑ3ο
Κανονισμός διάθεσης κοινοχρήστου χώρου στον περιβάλλοντα χώρο των
Περιπτέρων Πολιτισμού και Αναψυχής και του Δημοτικού Περιπτέρου –
Αναψυκτηρίου (πρώην
Interni/Maison Crystal)
στη Νέα Παραλία του Δήμου
Θεσσαλονίκης
Εισηγητής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
1

ΘΕΜΑ4ο
Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης
Εισηγητής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ5ο
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Αγίου Μηνά, από την οδό Ελ.
Βενιζέλου έως την οδό Ίωνος Δραγούμη, και Βασιλέως Ηρακλείου, από την οδό
Κομνηνών έως την οδό Αριστοτέλους, για την υλοποίηση του έργου
“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου- Εβραϊκό Μουσείο και
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Συναγωγή Γιαντ Λεζικαρόν- Βασιλέως
Ηρακλείου”, προϋπολογισμού 400.000,00 € με δωρεά από το Κέντρο
Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ
Εισηγητής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ6ο
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς: Συγγρού και Αρχαιολογικού
Μουσείου για την υλοποίηση του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ανάπλαση
περιβάλλοντος χώρου Συναγωγή Μοναστηριωτών επί της οδού Συγγρού και
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οδού Αρχαιολογικού Μουσείου – Γενί Τζαμί”,
προϋπολογισμού 450.000,00 €, με δωρεά από το Κέντρο Επιχειρηματικής και
Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ
Εισηγητής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ7ο
Έγκριση εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ:
Ανάπλαση οδού Αποστόλου Παύλου, από Κασσάνδρου μέχρι Αγ. Δημητρίου
(Τουρκικό Προξενείο) και από Αγ. Δημητρίου έως Μαν. Κυριακού”,
προϋπολογισμού 443.600,00 €, με δωρεά από το Κέντρο Επιχειρηματικής και
Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ.
Εισηγητής
Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
ΘΕΜΑ8ο
Συγκρότηση ετήσιας τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που θα συναφθούν για τις
ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων κατά το έτος 2018,
με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το Ν. 4412/16
Εισηγητής
Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
ΘΕΜΑ9ο
Έγκριση συμμετοχής δύο φυσικών προσώπων στο Ρόττερνταμ της Ολλανδίας,
στην προγραμματισμένη 4η (τελική) Διακρατική συνάντηση στα πλαίσια της
συμμετοχής του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
URBACT III – RESILIENT
EUROPE
που θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Μαρτίου 2018.
Εισηγητής
Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
2
ΘΕΜΑ10ο
Ανάκληση των με αριθμ. 829/2015, 1469/2015 και 536/2017 Αποφάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου και επανακαθορισμός των κριτηρίων μοριοδότησης των
αιτούντων γονέων για φιλοξενία των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς /
Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου
Θεσσαλονίκης
Εισηγητής
Οικονομική Επιτροπή
ΘΕΜΑ11ο
Έγκριση εκτέλεσης ατελώς διερευνητικών τομών σε χώρο πρασίνου περίπου 63
τ.μ. (18Χ3,50) μ. στο “Πάρκο Κρήτης- Μηνά Πατρικίου” για τη λειτουργία της
επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΑΕ.
Εισηγητής
Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος
ΘΕΜΑ12ο
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής, Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Θεσσαλονίκης ύψους 7.068,00 € για την επισκευή- αντικατάσταση
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, με
ταχυδρομική διεύθυνση: Έντισον 1 (Σ.Α.Τ.Α. Σχολείων)
Εισηγητής
Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων
ΘΕΜΑ13ο
Έγκριση εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δ.Θ.” προϋπολογισμού δαπάνης 610.000,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με την ΔΚΣ
06/2018 θεωρημένη μελέτη της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων
Εισηγητής
Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων
ΘΕΜΑ14ο
Έγκριση διαμόρφωσης στο δάπεδο της στοάς της οδού Αριστοτέλους 11
Εισηγητής
Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
ΘΕΜΑ15ο
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή
θυλάκων κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης” πρ. 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Εισηγητής
Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
ΘΕΜΑ16ο
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διανοίξεις –
Διαμορφώσεις οδών περιοχής Τροχιοδρομικών Τ.Π.” πρ. 616.332,00 ευρώ με
Φ.Π.Α. της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Εισηγητής
Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
3
ΘΕΜΑ17ο
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση
πεζοδρομίων” πρ. 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. της Διεύθυνσης Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων.
Εισηγητής
Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
ΘΕΜΑ18ο
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
“Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο
Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης” πρ. 1.049.468,95 ευρώ με Φ.Π.Α. της
Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων
Εισηγητής
Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
ΘΕΜΑ19ο
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών με
απευθείας αναθέσεις σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018 της
Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων
Εισηγητής
Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων
ΘΕΜΑ20ο
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου τριμελούς επιτροπής για την
εκκαθάριση μέρους του αρχείου του Τμήματος Ληξιαρχείου
Εισηγητής
Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών
ΘΕΜΑ21ο
Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Μη
Κερδοσκοπικό Οργανισμό “
The Tipping Point”
και το Σύλλογο “Περπατώ”, με
θέμα “Μπορείς και Εσύ”, όσον αφορά την ενεργοποίηση και την κοινωνική
ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), στις 19 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα
“Νερού”.
Εισηγητής
Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας
ΘΕΜΑ22ο
Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα το ποσό των 528,97 €
από το Δήμο Θεσσαλονίκης
Εισηγητής
Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
ΘΕΜΑ23ο
Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης
277.999,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, κατόπιν διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Εισηγητής
Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
4
WordPress theme: Kippis 1.15