ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ Η ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 37 ΓΡΑΜΗ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΟΜ. ΠΡΩΤ.:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
6
Σαββίδης Ι.
2310981170
12.07.2018
Προς.
anestis_anastasίadίs@yahoo.gr
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ•
ο
Θέµα: «Πρόταση Αναδιάρθρωσης Λεωφορειακών Γραµµών 15,
16 & 37»
Σχετ.: Η µε αρ. πρωτ. Ο.Α.Σ. Ο. 7164/03-07-2018 επιστολή
ηλεκτρονικού ταχυδροµείού
Σας ενηµερώνούµε ότι ο Ο.Α.Σ. Ο., µε την αλλαγή του Θεσµικού
πλαισίου πού διέπει τις ∆ηµόσιες Αστικές Μεταφορές στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη ς, διανύει µεταβατική περίοδο. Η
νέα διοίκηση, µε την ανάληψη των καθηκόντων της, ανέλαβε
πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης τον Ο.Α.Σ. Ο. και προχώρησε σε µια
σειρά δράσεων για τη βελτίωση της εικόνας τον Οργανισµού και την
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η διαδικασία είναι σε
εξέλιξη και σταδιακά, η εξυπηρέτηση αναµένεται να αποκατασταθεί
στο σύνολο του δικτύού των λεωφορειακών γραµµών του Ο.Α.Σ. Ο.
Αναφορικά µε το ερώτηµά σας για την πιθανότητα κατάργησης της
γραµµής 37, Θέλούµε να καταστήσουµε σαφές ότι η λειτουργία της Θα
συνεχιστεί κανονικά. Η υπηρεσία µας έχει υποβάλει συνολική
πρόταση αναδιάρθρωσης των γραµµών 15, 16 και 37, προς τον
Ο.Σ.Ε.Ο., τον αρµόδιο φορέα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις
αστικές συγκοινωνίες στο Νοµό Θεσσαλονίκης, µε σκοπό την
εξοµάλυνση της λειτουργίας τούς και την παροχή ορθής ενηµέρωσης
προς τους επιβάτες µέσω του διαδικτύον. Ο Ο. Σ. Ε. Ο. λαµβάνοντας τις
προτάσεις όχι µόνο από τον Ο.Α.Σ. Ο., αλλά και από ∆ήµούς, Φορείς,
επιβάτες κλπ. και εκτιµώντας τα τρέχοντα κυκλοφοριακά δεδοµένα της
πόλης, αλλά και το υφιστάµενο επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών,
διαµορφώνει προτάσεις, τις οποίες υποβάλλει έγκαιρα προς
διαβούλεύση σε όλούς τους ως άνω εµπλεκόµενους συντελεστές,
ώστε να µελετηθούν επισταµένα και να διαµορφωθούν παρατηρήσεις,
οι οποίες Θα ληφθούν υπόψη στην έκδοση των τελικών αποφάσεων.
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90 • 546 44 ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 231Π 945.246, 2310 947.232 • FAX: 2310 951.379
ΑΣ ΠΑ ΝΑ Γ/Ω ΤΙ∆ΗΣ
ύνων Σύµβούλος Ο.Α.Σ. Ο.
Η εν λόγω διαδικασία αναµέ νεται να εφαρµοστεί και για τη
συγκεκριµένη περίπτωση.
Κλείνοντας, εκφράζούµε τη λύπη µας για την ταλαιπωρία σας και σας
διαβεβαιώνουµε ότι καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη
δροµολόγηση περισσότερων λεωφορείων, υπό το πλαίσιο ενός
συγκροτηµένού σχεδίου βελτίωσης των διαδικασιών προµήθειας
ανταλλακτικών, προληπτικής συντήρησης και επισκευής λεωφορείων.
Παραµένούµε στη διάθεσή σας για οποιαδή ποτε διευκρ

WordPress theme: Kippis 1.15