αισχως πανε να φανε ολοι την περιοχη της Αλανας της τούμπας για να κανουν ενα γηπεδο στην καρδια της τουμπας

Οι αυτοδιοικητικές διατάξεις στην Τροπολογία για το γήπεδο του ΠΑΟΚ

23/10/2018

Σε Ν/Σ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, κατετέθη χθες 22/10 Εκπρόθεσμη Τροπολογία για την παραχώρηση στον ΠΑΟΚ τριών ακινήτων συνολικής έκτασης 29.284 τ.μ., που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Η παραχώρηση γίνεται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση για 99 έτη, άνευ ανταλλάγματος.

Η Τροπολογία, που υπογράφεται από οκτώ μέλη της Κυβέρνησης, περιλαμβάνει σειρά επιμέρους ρυθμίσεων, προκειμένου ο σκοπός της παραχώρησης  – δηλαδή η υλοποίηση του σχεδίου της “νέας Τούμπας”- να μπορέσει να πραγματοποιηθεί.

Μεταξύ αυτών, υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν άμεσα και έμμεσα τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής.

 

Ειδικότερα, εισάγεται δυνατότητα, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ από το Δήμο Θεσσαλονίκης, κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος, οποιαδήποτε όμορη έκταση του Δήμου και να συνενωθεί με την παραχωρούμενη έκταση.

 

Επιπλέον, θεσπίζεται δυνατότητα ο οικείος Δήμος και η οικεία Περιφέρεια να συνάπτουν με τον ΠΑΟΚ ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, έργων υποδομής, ανάπλασης περιοχής, καθώς και κατασκευής χώρων στάθμευσης.  Οι εν λόγω συμβάσεις δύνανται να συνάπτονται για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς του ΠΑΟΚ, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης, συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης των αθλητικών εγκαταστάσεων.  Οι λεπτομέρειες και οι όροι – μεταξύ των οποίων οι εισφορές και οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις – θα ορίζονται στις συμβάσεις, κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενου του άρθρου 100 του Καλλικράτη.

 

Περαιτέρω, με την Τροπολογία εξουσιοδοτείται ο ΠΑΟΚ να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό των κυρίων των παραχωρούμενων ακινήτων, συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν στην παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος της έκτασης, στην ανταλλαγή ή στην προσάρτηση εκτάσεων με ακίνητα του Δήμου Θεσσαλονίκης ή στη σύσταση δουλείας επί αυτής, προκειμένου να εκδοθούν πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού της έκτασης και να αποβληθούν τρίτοι, εφόσον απαιτηθεί.  Ρητώς ορίζεται ότι εάν από την εν λόγω διαδικασία προκύψουν εισφορές σε χρήμα, θα βαρύνουν τον ΠΑΟΚ.

 

Όσον αφορά δε τις 600 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, για τις 400 προβλέπεται ότι πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιο ή δημοτικό ακίνητοπου να μην απέχει πλέον των χιλίων μέτρων από τις νέες εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται πως η Τροπολογία περιλαμβάνει σειρά χωροταξικών – πολεοδομικών ρυθμίσεων.  Ορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην παραχωρούμενη έκταση και προβλέπει έκδοση προεδρικού διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.  Ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της σύνταξης του Σχεδίου, ορίζεται πως έχει δικαίωμα να προτείνει τις ειδικότερες χρήσεις γης και τους ειδικούς όρους δόμησης για την έκταση.

 

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι η παραχώρηση δύναται να αρθεί με ΚΥΑ, σε περίπτωση που δεν εκπληρώνεται ο σκοπός της μετά την πάροδο 4 ετών από την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

Το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας είναι διαθέσιμο ΕΔΩ

WordPress theme: Kippis 1.15