Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2018

O Απολογισμός, ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης Έτους 2017 του Δήμου Θεσσαλονίκης εγκρίθηκαν σήμερα, Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, στη διάρκεια της 25ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά την παρουσίαση που πραγματοποίησαν η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκπρόσωπος της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Χρήστος Ρουκουνάκης, προέκυψαν τα βασικά σημεία  των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Ισολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το Οικονομικό Έτος 2017 με τα εισπραχθέντα έσοδα να ανέρχονται στα 275.216.024,95€, (συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου του 2016), και το σύνολο των εξόδων στα 229.305.062,45€.

Όπως τόνισε στην εισήγησή της η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου, προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η στήριξη των δημοτών της και επισημαίνοντας ότι κατά το οικονομικό έτος 2017 υπήρξε διπλάσια μείωση των δημοτικών τελών, λόγω του παγετού και της ζημιάς που είχε επιφέρει στους πολίτες διευκρίνισε: «Γενικά η μείωση των δημοτικών τελών από το 2011 έως το 2018 άγγιξε το 37,5% όσον αφορά τις κατοικίες και το 33,5%  για τις επαγγελματικές στέγες. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκούμε θεωρούμε σημαντικό να στεκόμαστε δίπλα στους δημότες μας, στην δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε,  ακόμα και αν σταματήσει  το συγκεκριμένο έσοδο να υπάρχει στον Δήμο μας»

Ακολούθως, η ίδια αναφέρθηκε στη διακοπή της επιχορήγησης των παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών ποσού 9.300.000 ευρώ και στην αύξηση των εξόδων, ποσού περί τα 1.300.000 ευρώ για το 2017, κάτι που δεν σημειώνεται στο οικονομικό έτος 2016. Ποσό που μεταξύ άλλων, όπως σημείωσε, προέρχεται από τελεσίδικες αποφάσεις που αφορούν σε αποδοχές εργαζομένων στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ συμπληρωματικά αναφέρθηκε στην κατάργηση του φόρου ζύθου ύψους 416.000 ευρώ, ο οποίος δεν καταγράφεται από το 2017 και μετά  στα έσοδα του Δήμου.

«Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Δήμος Θεσσαλονίκης η μείωση των εσόδων που προέρχεται είτε από την μείωση των επιχορηγήσεων, είτε από την αδυναμία των δημοτών να πληρώνουν τέλη, επιβαρύνει τον ίδιο τον Δήμο, υπογράμμισε η Αντιδήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη γνωστή υπόθεση της υπεξαίρεσης του Δήμου, της οποίας τα χρέη, όπως σχολίασε, ρυθμίζονται και πληρώνονται με δόσεις.

Η Αντιδήμαρχος εξήρε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών του τμήματος Λογιστηρίου του Δήμου για την ορθή τήρηση του διπλογραφικού συστήματος και την καλή συνεργασία των οικονομικών υπηρεσιών, που συνέβαλαν ώστε να υπάρχει άμεση και ορθολογική ενημέρωση των βιβλίων του Δήμου, αλλά και εξασφάλιση της διαχειριστικής τάξης των οικονομικών συναλλαγών. Τέλος, η κ. Αγγελίδου τόνισε ότι υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες του Δήμου και πρόσθεσε: «Η Διοίκηση θα συνεχίσει να θεσμοθετεί ελεγκτικές διαδικασίες για περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών οικονομικής πληροφόρησης και εσωτερικής οργάνωσης. Γνωρίζετε πως ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο και συνεπώς προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς».

Τα αναλυτικά τα στοιχεία που προκύπτουν  από τα αποτελέσματα χρήσης του 2017 αποτυπώνονται ως εξής:

  • Τα οργανικά έσοδα του δήμου αυξήθηκαν  κατά 14,13 εκ. € ή 7,56%
  • Αντιστοίχως υπήρξε  μείωση των οργανικών εξόδων κατά  42,02 χιλ. € ή 0,25%
  • Το μικτό αποτέλεσμα παραμένει θετικό στα 12,12 εκ. €,
  • Τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης παρουσιάζονται αρνητικά κατά το ποσό των 22,91 εκ. €
  • Τα μερικά αποτελέσματα εμφανίζονται σημαντικά επηρεασμένα λόγω της μείωσης των Τακτικών επιχορηγήσεων από κρατικό προϋπολογισμό στη χρήση του 2017

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα αναλυτικά στοιχεία:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31.12.201731.12.2016ΜεταβολήΠοσοστιαία Μεταβολή
59.551.021,10 €63.275.847,89 €-3.724.826,79 €-5,89%
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών10.783.175,22 €12.811.502,35 €-2.028.327,13 €-15,83%
Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα – προσαυξήσεις108.943.098,02 €121.845.620,23 €-12.902.522,21 €-10,59%
Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό179.277.294,34 €197.932.970,47 €-18.655.676,13 €-9,43%
Σύνολο
-167.153.316,24 €-165.582.560,15 €-1.570.756,09 €0,95%
Κόστος αγαθώς και υπηρεσιών12.123.978,10 €32.350.410,32 €-20.226.432,22 €-62,52%
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
7.024.321,80 €2.647.889,81 €4.376.431,99 €165,28%
Άλλα έσοδα-41.055.476,36 €-41.337.255,76 €281.779,40 €-0,68%
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας-55.660,23 €-45.811,54 €-9.848,69 €21,50%
Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων-21.962.836,69 €-6.384.767,17 €-15.578.069,52 €243,99%
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
614.030,28 €467.981,83 €146.048,45 €31,21%
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα-1.561.084,02 €-1.761.268,29 €200.184,27 €-11,37%
Χρεωστικοί τόκο και συναφή έξοδα-22.909.890,43 €-7.678.053,63 €-15.231.836,80 €198,38%
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
36.048.924,27 €43.107.717,45 €-7.058.793,18 €-16,37%
Έκτακτα έσοδα-16.809.183,84 €-25.594.002,72 €8.784.818,88 €-34,32%
Έκτακτα έξοδα-3.670.150,00 €9.835.661,10 €-13.505.811,10 €-137,31%
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως59.551.021,10 €63.275.847,89 €-3.724.826,79 €-5,89%

Επιπρόσθετα, από τον Ισολογισμό του 2017 (31.12.2017) προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

  • Οι απαιτήσεις έχουν μειωθεί κυρίως λόγω της βεβαίωσης σε προηγούμενα χρόνια, χρηματικών καταλόγων που αφορούν τις πράξεις καταλογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε εμπλεκόμενα με τις υπεξαιρέσεις των προηγούμενων χρήσεων, πρόσωπα
  • Έχουν μειωθεί οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του δήμου συγκριτικά με το έτος 2016 ενώ αντίθετα παρατηρείται αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
  • Το κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 295,503.313,56  € αυξημένο στην τρέχουσα χρήση κατά   178.263,29 € λόγω της αύξησης του κεφαλαίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αριθμ. 635/14.05.2018απόφαση Δ.Σ.
  • Οι τακτικές επιχορηγήσεις του δήμου μειώθηκαν κατά 12,91 εκ € ή 10,59% που οφείλεται κυρίως στην μη είσπραξη του κονδυλίου ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς.

Αναλυτικά στοιχεία στον ακόλουθο πίνακα:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31.12.201731.12.2016ΜεταβολήΠοσοστιαία Μεταβολή
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού27.656.628,4728.930.220,58-1.273.592,11-4,40%
Έξοδα εγκαταστάσεως και ασώματες ακινητοποιήσεις425.484.686,49434.604.376,88-9.119.690,39-2,10%
Ενσώματες ακινητοποιήσεις2.125.789,792.139.282,62-13.492,83-0,63%
Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες απαιτήσεις455.267.104,75465.673.880,08-10.406.775,33-2,23%
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα3.469.849,783.317.743,31152.106,474,58%
Απαιτήσεις52.096.186,0162.589.809,54-10.493.623,53-16,77%
Διαθέσιμα45.027.071,9743.964.895,351.062.176,622,42%
100.593.107,76109.872.448,20-9.279.340,44-8,45%
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού21.638.068,1421.922.507,20-284.439,06-1,30%
Σύνολο Ενεργητικού577.498.280,65597.468.835,48-19.970.554,83-3,34%
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Κεφάλαιο295.503.313,56292.325.050,273.178.263,291,09%
Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων146.260.553,44158.715.620,78-12.455.067,34-7,85%
Αποθεματικά Κεφάλαια5.429.626,875.698.948,15-269.321,28-4,73%
Αποτελέσματα εις νέον59.316.785,2064.374.301,93-5.057.516,73-7,86%
506.510.279,07521.113.921,13-14.603.642,06-2,80%
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα20.268.809,24 €29.395.768,95 €-9.126.959,71-31,05%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις17.802.024,4620.691.333,41-2.889.308,95-13,96%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές5.395.111,855.536.108,44-140.996,59-2,55%
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη370.028,01314.658,2655.369,7517,60%
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση3.071.736,654.030.683,51-958.946,86-23,79%
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις9.652.629,902.375.390,647.277.239,26306,36%
18.489.506,4112.256.840,856.232.665,5650,85%
Σύνολο Υποχρεώσεων36.291.530,87 €32.948.174,26 €3.343.356,61 €36,89%
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού14.427.661,47 €14.010.971,14 €416.690,33 €2,97%
Σύνολο Παθητικού577.498.280,65597.468.835,48-19.970.554,83-3,34%

WordPress theme: Kippis 1.15