Για 56 Δήμους νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς – Ωφελούμενοι, απολαβές και μοριοδότηση (ΦΕΚ)

3/1/2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 5884) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αποτελεί την εκκίνηση υλοποίησης νέου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56 Δήμους και37 υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

 

Στα δεκαεπτά άρθρα της,εξειδικεύεται το πλαίσιο υλοποίησής του, που προκαλεί δαπάνη 50.272.584,00€ σε βάρος του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και 13.937.820,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.

Αυτό που δεν εξειδικεύεται είναι η κατανομή των θέσεων με τις ειδικότητες ανά Φορέα, καθώς θα ακολουθήσει η Δημόσια Πρόσκληση, που θα τις προσδιορίσει αναλυτικάορίζοντας και το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων.

 

Αντικείμενο της δράσης(αρ.2) είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώατου ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα 8 μηνώνσε 56 Δήμους και 37 υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Το μισθολογικό κόστος(αρ.9) αντιστοιχεί για τους ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 € ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 € μηνιαίως, ενώ για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών σε 17,27 € ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 € μηνιαίως.Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

 

Ωφελούμενοι της δράσης (αρ.6 παρ.2) είναι Έλληνες πολίτες,πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτεη συμπλήρωση 1 έτους από την απόκτηση αυτής,υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,

ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

στ) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

ζ) άνεργοι δικαιούχοι “Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης” (ΚΕΑ), εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται (αρ.6 παρ.5) σε πίνακες ανάκλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,

β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες:1 μόριο ανά πλήρη μήνα,

γ) αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω:15 μόρια,

δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0 – 3.500 ευρώ 

30 μόρια

Β) Οικογενειακό 0 – 7.000 ευρώ

 

Α) Ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ 

25 »

Β) Οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ

 

Α) Ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ 

20 »

Β) Οικογενειακό 10.000 – 16.000 ευρώ

 

Α) Ατομικό 8.000 – 12.000 ευρώ 

10 »

Β) Οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ

 

Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ 

0 »

Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ

 

ε)  Ηλικία

18 έως 29 ετών15 μόρια
30 έως 44 ετών25 »
45 έως 54 ετών35 »
55 ετών και άνω45 »

 

στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,

ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,

η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης: 35 μόρια και

ι) ωφελούμενοι που είχαν επιλεγεί και δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση εθνικές και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια.

ια) εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: 20 μόρια.

 

Σε συνέχεια της ΚΥΑ αναμένεται ο ΟΑΕΔ να δημοσιεύσει την Πρόσκληση του Προγράμματος.  Με αυτήν οι δυνητικά ωφελούμενοι θα κληθούν, μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει, να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς,όπως θα προβλέπει η Πρόσκληση.

 

WordPress theme: Kippis 1.15