ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12, Τ.Κ. 561 23

 

           Αμπελόκηποι  29-11-2022

 

         

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 1949

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. Τη με αριθμό 11247/2012 απόφαση του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τ. Β΄) «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον μόνιμο πληθυσμό της χώρας», από την οποία προκύπτει ότι ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης ανέρχεται σε 127 κατοίκους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 & 7 του Ν. 3852/10: «2. … Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έ­ναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ο­ρίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι …» και «7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2 …».
 4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 5541/30-11-2021 τ. Β΄).
 5. Την 1497/29-10-2021 απόφασή μας, με την οποία, μεταξύ άλλων, οι σε αυτή (την απόφαση) αναφερόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ορίσθηκαν Αντιδήμαρχοι Αμπελοκήπων – Μενεμένης, για το χρονικό διάστημα από 01-11-2021 μέχρι και 30-11-2022 και τους μεταβιβάσθηκαν αντίστοιχες αρμοδιότητες.
 6. Τις ανάγκες του Δήμου μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α.    Ορίζουμε Αντιδημάρχους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, για το χρονικό διάστημα από 01.12.2022 μέχρι και 31.12.2023, τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ»:

 • Με αντιμισθία :
 1. Μανωλόπουλο Βασίλειο
 2. Παναγιωτίδη Γαβριήλ
 3. Φουκίδη Απόστολο
 4. Αποστολίδου Μαρία
 5. Πουρσανίδη Τριαντάφυλλο
 6. Ζυγανιτίδη Απόστολο
 • Χωρίς αντιμισθία
 1. Κουσίδη Γεώργιο
 2. Αβραμίδη Μωυσή

Β.    Μεταβιβάζουμε στους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας και ασκούνται από τις οργανικές μας μονάδες, τις οποίες (μονάδες) θα έχουν υπό την επίβλεψη και έλεγχό τους :

 1. Μανωλόπουλο Βασίλειο, αρμοδιότητες για θέματα :
 • Μελετών Κατασκευών,
 • Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης υλικών
 • Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού και
 • Πρασίνου & Περιβάλλοντος
 1. Παναγιωτίδη Γαβριήλ, αρμοδιότητες για θέματα :

Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής

 1. Φουκίδη Απόστολο, αρμοδιότητες για θέματα :

Αθλητισμού

 1. Αποστολίδου Μαρία, αρμοδιότητες για θέματα :

Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Πουρσανίδη Τριαντάφυλλο, αρμοδιότητες για θέματα :

Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου

 1. Ζυγανιτίδη Απόστολο, αρμοδιότητες για θέματα :

Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Χωρίς αντιμισθία :

 1. Κουσίδη Γεώργιο, αρμοδιότητες για θέματα :
 • Διαχείρισης – Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων,
 • Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,
 • Πολιτικής Προστασίας και
 • Πολιτικής Άμυνας
 1. Αβραμίδη Μωυσή, αρμοδιότητες για θέματα :

Ελλήνων ομογενών & Ιθαγένειας

Γ.    Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι, στο πλαίσιο της μεταβίβασης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων :

 1. Θα έχουν την αρμοδιότητα της υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών Πράξεων, του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/14 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, καθώς και του συνόλου των εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, διακηρύξεων, αναθέσεων κ.λπ., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου.
 2. Θα έχουν την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο.
 3. Θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητας του/της καθενός -μιάς και θα μελετούν και θα εισηγούνται προς τον Δήμαρχο προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
 4. Θα αντιπροσωπεύουν και θα αναπληρώνουν τον Δήμαρχο σε κάθε περίπτωση, που θα τους/τις ανατίθεται, όταν αυτός βρίσκεται εκτός έδρας ή κωλύεται.
 5. Η Αποστολίδου Μαρία, και σε περίπτωση που αυτή κωλύεται ή απουσιάζει, ο Μανωλόπουλος Βασίλειος, θα έχει την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων.

Δ.    Εξουσιοδοτούμε τους / τις ανωτέρω οριζόμενους -νες Αντιδημάρχους για :

 1. Την παραλαβή με απόδειξη κάθε είδους εγγράφων, ως και κάθε άλλου εγγράφου που αφορά στον Δήμο.
 2. Την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ., όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 3. Την υπογραφή εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς, καθώς και διάφορες ανακοινώσεις του Δήμου προς τους/τις κατοίκους και λοιπούς/πές.
 4. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων, που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας ή προσκομίζονται από τους πολίτες για τον σκοπό αυτό.
 5. Την υπογραφή αποσπασμάτων από τα πρακτικά των συνεδριάσεων (αποφάσεις) του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ε.    Ο Δήμαρχος θα επικουρείται στην άσκηση των μη μεταβιβαζόμενων με την παρούσα απόφαση αρμοδιοτήτων, από τους κάτωθι εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, στα αντίστοιχα αναφερόμενα θέματα, εξουσιοδοτώντας τους να υπογράφουν συμβάσεις, διακηρύξεις, αναθέσεις, εγκρίσεις προδιαγραφών κάθε είδους προμηθειών – υπηρεσιών, πιστοποιήσεις έργων, τα τεκμηριωμένα αιτήματα του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/14 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 (και το σύνολο των λοιπών εγγράφων που δεν αποτελούν αποφάσεις Δημάρχου), ως εξής :

 1. Κεσόγλου Παύλο, σε θέματα Πολιτισμού.
 2. Καζαντζίδη Γεώργιο, σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου.
 3. Σουσλόγλου Νικόλαο, σε θέματα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 4. Κουσενίδη Αλέξανδρο, σε θέματα Α.μ.Ε.Α.
 5. Γυμνόπουλο Κοσμά, σε θέματα Παιδείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 6. Γρούγιο Ηλία, σε θέματα Παιδείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 7. Σιδηρόπουλο Σάββα, σε θέματα της Νομικής Υπηρεσίας.
 8. Καρρά Ευστράτιο, σε θέματα των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
 9. Παπαδήμα Αναστάσιο, σε εξειδικευμένα θέματα Υγείας.
 10. Σεμερτζίδου Αγγελική, σε θέματα Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού.

ΣΤ. 1.     Η Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία ορίζεται εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η αρμοδιότητα άσκησης των οποίων (θεμάτων) μεταβιβάζεται, με την παρούσα απόφαση, στον Αντιδήμαρχο Ζυγανιτίδη Απόστολο.

 1. Οι Ιωαννίδης Εμμανουήλ και Κατζικάς Γεώργιος ορίζονται εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε θέματα Αθλητισμού, η αρμοδιότητα άσκησης των οποίων (θεμάτων) μεταβιβάζεται, με την παρούσα απόφαση, στον Αντιδήμαρχο Φουκίδη Απόστολο.
 2. Ο Κωνσταντίνου Κυριάκος ορίζεται εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου, η αρμοδιότητα άσκησης των οποίων (θεμάτων) μεταβιβάζεται, με την παρούσα απόφαση, στον Αντιδήμαρχο Πουρσανίδη Τριαντάφυλλο.

Όλοι οι προαναφερόμενοι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν το σύνολο των εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών κ.λπ. που εκδίδουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, που επιλαμβάνονται των συγκεκριμένων θεμάτων, να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής γενικά και να επικυρώνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, φωτοαντίγραφα διαφόρων εγγράφων, που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας ή προσκομίζονται από τους πολίτες για τον σκοπό αυτό.

Ζ.    Ο Δήμαρχος θα επικουρείται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του στα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληροφορικής και του Αυτοτελούς γραφείου Διαφάνειας, από τον Γενικό Γραμματέα (Γ.Γ.) του Δήμου Παπαγεωργίου Αθανάσιο -Παντελή, ο οποίος θα επιβλέπει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό που τις ασκεί (τις αρμοδιότητες), υπογράφοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία τους.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Λάζαρος Κυρίζογλου

Εσωτερική διανομή :

– Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

– Αναφερόμενους Αντιδημάρχους και

Δημοτικούς Συμβούλους

– Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

– Γ.Γ. του Δήμου

– Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δήμου

– Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου

– Νομική Υπηρεσία

 

WordPress theme: Kippis 1.15