Αχιλλεας Ματαλουλης

Το επίδομα λουτροθεραπείας από τον ΕΟΠΠΥ χορηγεί αποζημίωση μέχρι και 150€ ευρώ στου δικαιούχους – Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του

Η αποζημίωση (επίδομα) λουτροθεραπείας, παρέχεται, στους ασφαλισμένους, του ΕΟΠΠΥ, κατά την διάρκεια της λουτρικής περιόδου, η οποία ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2021 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Δικαίωμα για την χορήγηση του επιδόματος Λουτροθεραπείας έχουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΠΥ που πάσχουν από τις παθήσεις που περιγράφονται αναλυτικά πρακάτω.

Το επίδομα λουτροθεραπείας, δίνεται μετά από έγκριση από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο του ΕΟΠΠΥ, όταν οι θεραπείες πραγματοποιούνται σε αναγνωρισμένες από το κράτος Λουτροπηγές. Το μέγιστο ποσό επιδόματος εκάστου έτους ανέρχεται στο ποσό των 150€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό χορηγείται για την πραγματοποίηση κατά ανώτατο όριο 15 λούσεων. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες των 15 λούσεων, θα αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες λουτροθεραπείες κατ΄ αναλογία.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα για την χορήγηση του επιδόματος Λουτροθεραπείας έχουν οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από τις κάτωθι παθήσεις:

1) Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις όπως οι κάτωθι:

 1. Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 2. Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 3. Συστηματική σκλήρυνση
 4. Πολυμυοσίτιδα – Δερματίτιδα
 5. Ρευματοειδή πολυμυαλγία
 6. Μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού

2) Μετατραυματικές δυσκαμψίες, Μετατραυματική αρθρίτιδα

3) Δερματοπάθειες

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η ψωρίαση, το χρόνιο έκζεμα και η χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την λήψη του επιδόματος είναι τα εξής

 1. Ιατρική γνωμάτευση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1), ιατρού, αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας, ήτοι Ορθοπαιδικού, Ρευματολόγου, Δερματολόγου, Φυσιάτρου. Στην γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του ασφαλισμένου και να αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία. Σε περίπτωση έλλειψης ιατρού ειδικότητας ρευματολόγου στην περιοχή, (συμβεβλημένων, υπηρετούντων σε Κρατικά ή Στρατιωτικά Νοσοκομεία, σε Πανεπιστημιακές Κλινικές ή σε μονάδες υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.,) θα γίνονται αποδεκτές γνωματεύσεις από Ορθοπεδικούς συμβεβλημένους ή υπηρετούντες στις ανωτέρω μονάδες υγείας για τα προβλεπόμενα νοσήματα.
 2. Ιατρική γνωμάτευση θεράποντα Καρδιολόγου (συμβεβλημένου ή μη) από την οποία να προκύπτει, δεδομένης της κλινικής κατάσταση του ασφαλισμένου, ότι δύναται να προβεί στην συγκεκριμένη θεραπεία και ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την διενέργεια αυτής.
 3. Τα εισιτήρια των λούσεων.
 4. Βεβαίωση της λουτροπηγής από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, ότι η λουτροπηγή ανήκει στις αναγνωρισμένες από το Κράτος Λουτροπηγές. Από την ίδια βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτουν οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των λούσεων καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου διενεργήθηκαν. Δικαιολογείται μια (1) λουτροθεραπεία ανά ημέρα.
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόμενου δωματίου, προκειμένου να διαπιστώνεται η μετάβαση και διαμονή του ασφαλισμένου στον τόπο της λουτροπηγής. Στην περίπτωση που η λουτροπηγή βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και δεν προκύπτει διαμονή, απαραίτητη κρίνεται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι, μετακινήθηκε τις ημερομηνίες όπως αυτές αναφέρονται στην βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της λουτροπηγής.
 6. Για τα ΑμΕΑ με τετραπληγία ή παραπληγία, δύναται να αποζημιώνεται και ο συνοδός για το κόστος μετακίνησης του.

Οι ιατρικές γνωματεύσεις τίθενται υπόψη του Υγειονομικού Δ/ντή, ή του Υπευθύνου των μονάδων υγείας ή του νομίμου αναπληρωτή του ή του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, το οποίο μετά από έλεγχο επί του βιβλιαρίου ασθενείας περί της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου, πιστοποιεί την προσκόμιση των δύο ιατρικών γνωματεύσεων, θέτοντας επί αυτών την σφραγίδα, την υπογραφή του καθώς και την ημερομηνία του ελέγχου.

Διευκρινίζεται ότι η μη υποχρέωση θεώρησης των γνωματεύσεων στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημία ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

WordPress theme: Kippis 1.15